Reklamacje

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij drukowanymi literami nasz formularz reklamacyjny.

2. Skan/czytelne zdjęcie wypełnionego formularza LUB wiadomość zawierające informacje z niego wyślij emailem o tytule REKLAMACJA na sklep@wielkiszczupak.pl

3. Towar wraz z wypełnionym formularzem odeślij na własny koszt na adres:

CELMAN A.K.C.K. MANULIK S.C.

ul. Chwaszczyńska 170C

81-571 Gdynia

tel. kontaktowy 882-076-871

 

4. Koszty przesłania reklamowanego produktu do sklepu ponosi kupujący.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z produktem.

6. Reklamacji podlegają wady ukryte produktu wynikające z błędów materiałowych lub procesu produkcyjnego.

7. Odesłać do reklamacji można towary podlegające wyłącznie wadom ukrytym powstałym z winy producenta.

8. Na wszystkie sprzedawane produkty obowiązuje 24-miesięczny okres rękojmi.

 

Ogólne Warunki Gwarancji

1. Gwarancja obowiązuje na terytorium RP.

2. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji.

3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży sprzętu (chyba, że opis na karcie produktu/aukcji stanowi inaczej).

4. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis.

W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.

5. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.

6. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt na własny koszt w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia 
lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy.

8. Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji 
lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

9. W przypadku gdy korzystanie z danego sprzętu wymaga określonego pozwolenia 
to na kupującym ciąży odpowiedzialność posiadania takiego pozwolenia.

 

Gwarancja nie obejmuje:

1. Jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy.

2. Roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile opis w aukcji odpowiada parametrom podanym przez producenta na opakowaniu.

3. Uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp.

4. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania 
z urządzenia będącego w naprawie.

5. Wad powstałych z niewłaściwego (z punktu widzenia instrukcji obsługi oraz zdrowego rozsądku) użytkowania zakupionych przedmiotów (w tym zatarć silnika w wyniku niewłaściwego użytkowania).

6. Usterek powstałych w wyniku niewłaściwego konserwowania sprzętu lub w przypadku zaniechania konserwowania sprzętu.

7. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji.

8. Odesłać do reklamacji można towary podlegające wyłącznie wadom ukrytym powstałym z winy producenta.

9. Gwarancją nie są również objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego docierania silnika lub przegrzania go, a także materiały eksploatacyjne.

10. Za materiały eksploatacyjne, które nie podlegają gwarancji uważa się zębatki, akumulatory, silniki, uszczelki, elementy oświetlenia jak również inne części które zużywają się w naturalny sposób podczas eksploatacji.


Przesyłki wysyłane za pobraniem nie są odbierane.

Spełnienie powyższych warunków jest konieczne aby reklamacja towaru była możliwa.

pixel